[wpseo_breadcrumb]

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử (Website) THPT FPT Hà Nội

Ngày đăng: 10/01/2022

Ngày cập nhật: 12/04/2022

Ngày đăng: 10/01/2022

Ngày cập nhật: 12/04/2022

Tác giả: Lê Trang

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vị điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này Quy định về hoạt động của Trang thông tin điện tử (Website) trường THPT FPT trên Internet, bao gồm: Quản lý vận hành; cung cấp và cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu; công tác biên tập thông tin, cơ sở dữ liệu.

2. Quy định này áp dụng cho các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, văn phòng và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THPT FPT.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Thông tin điện tử: Là các thông tin được thể hiện dưới dạng điện tử và có thể trao đổi trên môi trường mạng cũng như các thiết bị điện tử và có thể lưu trữ được trên các thiết bị điện tử.

2. Trang thông tin điện tử: Là tập hợp các thông tin điện tử phục vụ sẵn sàng cho quá trình trao đổi, lưu trữ trên môi trường mạng và các thiết bị điện tử.

3. Website: Là tập hợp các trang thông tin điện tử đã được tổ chức, sắp xếp theo một trật tự nhất định và được dùng để trao đổi thông tin trên môi trường mạng cũng như các thiết bị điện tử. Website có thể được tổ chức lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu và trên hệ thống máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.

4. Cơ sở dữ liệu: Là tập hợp các dữ liệu đã được tổ chức, sắp xếp nhằm phục vụ quá trình lưu trữ, xử lý và trao đổi được thuận tiện, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khác nhau.

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT FPT, Ban quản trị, Ban biên tập và những độc giả có khai báo truy cập thực hiện trao đổi thông tin trên website này.

2. Trong quá trình triển khai, hoạt động có nội dung nào chưa hợp lý sẽ thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, phù hợp theo yêu cầu công việc.

Điều 4. Tên miền của Website:

Tên miền và địa chỉ truy cập của Website Trường THPT FPT là: https://hoalac-school.fpt.edu.vn/. Đây là tên miền chính thức do nhà trường đăng ký sử dụng và duy trì trên hệ thống mạng thông tin toàn cầu. Nhà trường chịu mọi trách nhiệm về những thông tin do nhà trường cung cấp. Mọi tên miền và địa chỉ truy cập khác đều không được nhà trường thừa nhận và nhà trường không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin được đăng tải trên đó.

Điều 5: Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Website

1. Mục tiêu của Website nhằm cung cấp, trao đổi thông tin về các hoạt động của nhà trường, phục vụ quá trình Dạy và Học của nhà trường ngày một tốt hơn.

2. Website là trang thông tin điện tử chính thống của trường THPT FPT. Có chức năng cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, công khai một đầu mối trên mạng Internet của nhà trường.

3. Website cũng là nơi trao đổi, thảo luận giữa các thế hệ thầy, trò, phụ huynh học sinh của nhà trường và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến các hoạt động của nhà trường.

4. Nhiệm vụ của Website:

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, của Sở GD&ĐT Hà Nội, của Đảng ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; các văn bản điều hành các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Hội đồng trường và Ban giám hiệu trường THPT FPT;

b) Cung cấp các dịch vụ tra cứu khác thuộc nhà trường quản lý;

Điều 6: Ban quản trị Website

1. Website trường hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Giao ban biên tập có trách nhiệm xây dựng, quản lý, đảm bảo hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website trường; chịu trách nhiệm về nội dung Website trường; tổ chức và hoạt động của Ban biên tập được quy định tại Chương II của Quy chế này. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và nội dung của Website trường.

2. Ban quản trị Website là các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT FPT được giáo nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và Quy chế này.

3. Mọi hoạt động của Website trường phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Kinh phí duy trì hoạt động của Website trường

Kinh phí hoạt động của Website trường do ngân sách của trường THPT FPT, được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

a) Chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị;

b) Chi cho việc lưu trữ và bảo mật an toàn Website trường;

c) Chi cho việc mua thông tin, biên tập và biên dịch thông tin cập nhật lên Website;

d) Lắp đặt và duy trì đường truyền kết nối Internet đảm bảo đủ dung lượng, băng thông cho việc cập nhật và truy xuất thông tin;

đ) Mua các phần mềm máy tính có bản quyền đảm bảo Website trường hoạt động hợp pháp theo luật sở hữu trí tuệ;

e) Công tác quản lý, vận hành của Website trường.

Chương II: CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

Điều 8. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website trường

Các thông tin chủ yếu của Website trường được quy định tại Điều 28, Luật Công nghệ thông tin gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thông tin giới thiệu chung (sơ đồ cơ cấu tổ chức, tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan).

2. Quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện bởi các đơn vị, tên của người chịu trách nhiệm trong từng khâu thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính.

3. Thông tin về lãnh đạo nhà trường và các tổ chuyên môn, các đoàn thể trực thuộc.

4. Lịch sinh hoạt của học sinh trường THPT FPT.

5. Các thông tin khác theo yêu cầu của hiệu trưởng.

Điều 9. Hình thức cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Nhà trường mỗi tháng có ít nhất một bài viết, tin viết về lĩnh vực phụ trách đăng lên Website trường. Các bài viết, tin viết này phải được Ban biên tập duyệt trước khi gửi đăng.

2. Bài viết, tin viết có ảnh kèm theo thì khi gửi phải ghi chú thích của từng ảnh. Ảnh kèm theo bài viết, tin viết không được chèn trước vào bài viết, tin viết mà phải được gửi riêng (đính kèm).

Điều 9. Trách nhiệm cung cấp thông tin và cập nhật các dịch vụ hành chính công trên Website trường.

1. Các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trương thường xuyên và kịp thời thông tin lên Website trường các nội dung, dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định tại khoản 3, Điều 7 của Quy chế này.

2. Bộ phận duyệt tin, quản trị viên thường xuyên, liên tục trong việc cập nhật thông tin, dữ liệu lên Website trường.

Chương III: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10. Khen thưởng

Các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website trường, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 11. Xử lý vi phạm

Tập thể, cá nhân nào làm trái với các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Tin cùng chuyên mục